logo mail   mail  (651) 217-8116
A 501 (c)(3) nonprofit committed to ‘saving the law’
Description and Holding Information
1850 Penal Code, Hawn.
He kanawai hoopai karaima, no ko Hawaii pae aina, I hoololoia e na’lii a me ka poeikohoia I ka la 21 o Iune, MH 1850; A ua huiiaa me kakahi mau
kanawai e ae I hoololoia e na’lii a me ka poeikohoia I ko lakou akoakoa ana I ka makahiki 1850: Lee, iv+5-136p, Honolulu, 1850. (An English language
version of this work is also offered on this site.)
Title:   He kanawai hoopai karaima no ko Hawaii pae aina : i hooholoia e na ́lii a me ka poeikohoia, i ka la 21 o lune, M.H. 1850 : a ua huiia me kekahi mau kanawai e ae i hooholoia e na ́lii a me ka poeikohoia i ko lakou akoakoa ana i ka makahiki 1850.
OCLC Number:   468790723
Available Volumes
NameFiche CountOnlinePaper Backup
Volume 1YesNo